تلفن دفتر                                                                                                               

88771562- (9821+)

  دور نگار

88771564 - (9821+)

  نشانی شرکت

 تهران – میدان آرژانتین– خیابان الوند کوچه 31 – پلاک24