تلفن دفتر

88770163- (9821+)

 فکس

88771564 - (9821+)

  نشانی شرکت

 تهران – میدان آرژانتین– خیابان الوند کوچه 31 – پلاک 24