اهداف

 • ایجادوگسترش شبکه دسترسی فیبرنوری درسطح کشور
 • ارائه خدمات ارزش افزوده
 • تأمین وارائه خدمات پهن باند به حدود هفت میلیون مشترک درسراسرکشور.

ضرورت های پیاده سازی شبکه های پهن باند درکشور

 • دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه کشور درحوزه ارتباطات و فناری اطلاعات.
 • تحقق شعار دولت الکترونیک
 • توسعه کاربردهای مبتنی بر فناوری اطلاعات نظیر بانکداری،آموزش،بهداشت وپزشکی عمومی،سرگرمی،حمل و نقل،کاروصنعت،حفظ محیط زیست و ...
 • بهبود زیرساختهای ICTدرکشور
 • رشد و تعالی موقیعت بین المللی کشور درعرصه ارتباطی منطقه وجهان
 • ایجاد و ارائه سرویسهای جدید و پرمخاطب ارتباطی
 • شکل گرفتن مدیریت نظام مند و یکپارچه
 • کاهش مواردی همچون آلودگی،ترافیک ومهاجرت به شهرها
 • افزایش سطح سواد و سلامت درکشور بواسطه فراهم شدن آموزش مجازی
 • ایجادیک سیستم رقابت سالم میان اپراتورها و مراکز خصوصی سرویس دهنده برای کاهش قیمت و افزایش قیمت سرویس دهی
 • افزایش فضای اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ( ایجادحدود 500000 فرصت شغلی درکشور