سرمایه اولیه

  شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت (سهامی خاص) در تاریخ  4 / 4/ 1390  تحت شماره 407332  و شناسه ملی 10320582435 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم یک هزار ریالی با نام به ثبت رسیده است.

 افزایش سرمایه

 سرمایه شرکت ایرانیان نت در مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 25 خردادماه 1392 به  2000 میلیارد ریال افزایش یافت.