تاریخچه

کنسرسیوم ایرانیان نت که به اپراتور چهارم معروف است ،باهدف ایجاد توسعه ومدیریت شبکه ملی دسترسی فیبر نوری وارائه سرویسهای ارزش افزوده برروی آن تأسیس وشروع به فعالیت نموده است.

مجوزفعالیت این شرکت براساس ابلاغ شماره 258898 / 45402  مورخ  14/ 11/ 89  توسط معاون اول رئیس جمهور صادر شده است.

این شرکت همچنین در تاریخ 04/ 4/ 90  تحت شماره 407332 و شناسه ملی 10320582435 در اداره کل ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.

کنسرسیوم ایرانیان نت با اخذ پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،ایجادشبکه ملی دسترسی فیبرنوری درایران را از آبان ماه سال 1391 آغاز کرده است .