بسمه تعالی
                                                                                   

            شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نتدر نظر دارد پروژه بازسازی ساختمان مرکزی خود رامطابق شرح مندرجات در اسناد

           و مدارک مناقصه و قرارداد منضم ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط (حداقل رتبه 3 ابنیه و رتبه 4 تاسیسات)

      واگذار نماید. نمایندگان شرکت های پیمانکاری می توانند با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 2،000،000 ریال به حساب شماره

         02101105110001 (شماره شبا 450540120902101105110001 IR) بانک پارسیان شعبه میدان هروی به نام شرکت خدمات ارتباطی

و الکترونیکی ایرانیان نت جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت تعیین شده به آدرس مندرج در جدول ذیل مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

ردیف

شرح

زمان و محل توزیع اسناد مناقصه

زمان و محل تسلیم اسناد مناقصه

1

مناقصه بازسازی ساختمان مرکزی اداری شرکت ایرانیان نت واقع در آدرس" تهران ، میدان پونک، بلوار شهید مخبری، خیابان افخمی جنوبی، پلاک 21" با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه، در چارچوب طرح‌های غیرعمرانی "

 

مدت اجرای عملیات : 12ماه

 

میزان سپرده شرکت در مناقصه : 2،500،000،000 ریال

از تاریخ 96/2/18 لغایت 96/2/25

در وقت اداری

 

تهران- میدان آرژانتین - خیابان الوند - خیابان 31 - پلاک 24

شرکت ایرانیان نت-طبقه اول-واحد بازرگانی

 

حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ96/3/20

 

تهران- میدان آرژانتین - خیابان الوند - خیابان 31 - پلاک 24-شرکت ایرانیان نت

طبقه اول-واحد بازرگانی