اپراتورهای مخابراتی؛ از دیروز تا امروز

امروزه صنعت مخابرات از old telco  به new telcoو هم اکنون به application-focused telcoرسیده است. بر این اساس اپراتورهای مخابراتی را می توان به 3 دسته تقسیم بندی کرد :

  • اپراتورهای مخابراتی مبتنی بر امکانات یا FACTel[1]:در این اپراتورها تاکید زیادی بر روی هزینه های CAPEXبرای کابل کشی ها، استقرار دکل های مخابراتی و Dial Tonesمی شود
  • اپراتورهای مخابراتی مجازی یا VIRTel[2]:در این اپراتورهای مخابراتی در مقایسه با نسل اول، تاکید زیادی بر روی داده ها و مراکز داده و سودآوری از ظرفیت های خالی اپراتورهای مخابراتی FACTelمی شود.
  • اپراتورهای مخابراتی متمرکز بر برنامه کاربردی یا APPTel[3]:در اپراتورهای مخابراتی با توجه به فراهم کردن بسترهای مخابراتی لازم توسط FACTelو VIRTelاز برنامه های کاربردی و دیدگاه مبتنی بر بازار برنامه­های کاربردی (App. Marketplace) جهت کسب درآمد بهره برداری می شود.

 

شکل 1- اپراتورهای مخابراتی در مسیر آینده

معمولا هر چه از سمت نسل اول به سمت نسل سوم حرکت می شوند هزینه های CAPEXدر مقایسه با هزینه های OPEXکاهش یافته و راهکارها نرم افزاری تر می شوند.

باید توجه داشت که فعالیت در هر کدام از نسل های فوق الذکر تفاوت ها و ملزومات خاص خود دارد. بعضی از این ملزومات و تفاوت ها عبارتند از:

  • فرآیندها و شیوه های OSSو BSS
  • به عنوان مثال: شیوه صدور صورتحساب (Billing) و شیوه تعیین Revenue Share
  • به عنوان مثال: شیوه کنترل ترافیک دیتا و تعیین مالکیت ترافیک های در حال تبادل
  • فرآیندها و شیوهای دسترسی به سرویس ها
  • فرآیندها و شیوه های نظارت و اعمال حاکمیت رگولاتوری
  • فرآیندها و شیوه های احراز هویت و مدیریت شناسه مصرف کنندگان
  • سطح بلوغ اپراتور مخابراتی برای تحویل با کیفیت سرویس


[1]Facilities-based Telecommunication Operator(FACTel)

[2]Virtual Telecommunication Operator(VIRTel)

[3]Application-focused Telecommunication Operator(APPTel)