FTTx ، شبکه ای برای عصر دانایی                                   

شرکت ایرانیان نت بعنوان تنها اپراتور باند پهن کشور، بدلیل دارا بودن پروانه انحصاری ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در ایران، از جایگاه ممتازی در عرصه ارتباطات کشور برخورداراست.

شبکه ای که بارشد شتابان خود می رود، دولت الکترونیک، آموزش مجازی، پزشکی مجازی و حتی درسطحی بالاتر ازآن، خانه های هوشمند و شهرهای هوشمند را عینیت بخشد.

در این شبکه، فضای ارتباطی جهان چنان متحول می گردد که هیچ انسانی دراقصی نقاط جهان، مفهوم تنهایی را نشناسد وبا دسترسی به پهن باند مناسب، حضور وغیر حضور، معنایی یکسان می یابد.

و اما دراین گوشه از جهان، مسئولیت ایجاد این فضای ارتباطی، برعهده شرکت خدمات ارتباطی والکترونیکی ایرانیان نت نهاده شده است، مسئولیتی به بزرگی ایجاد شبکه سراسری فیبرنوری به منظور دستیابی همه آحاد مردم ایران به پهن باند مناسب در ارتباطات سالهایی که هنوز نیامده و میزان نیاز آن را حتی نمی توان تخمین زد.

اپراتورچهارم برای تحقق بخشیدن به این نیاز حیاتی کشور، اندیشمندان، سیاستگذاران، سرمایه گذاران، توانمندان و عموم گروههای یاری گری را که میتوانند حرکتهای پیش روی این کار سترگ را شتاب بیشتری بخشند به مشارکت فرا می خواند تا آنکه به یاری خداوند متعال در زمانی مناسب به تامین این نیاز عصر دانایی دست یازیم. انشاا...

 
 
محسن باقری چناری