ارسال به دوست نسخه چاپي
 

آگهی مزایده عمومی
شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد نو شامل مودم های VDSL-Base Lan-Base، با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به صورت یکجا یا جداگانه به فروش برساند

                    فایل مشخصات مودم ها را میتوانید از بالا دانلود کنید

شرکت کنندگان در مزایده می بایستی مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد را به صورت ضمانت نامه بانکی یا ارائه چک صیادی بدون تاریخ در وجه شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت ارائه نماید.

متقاضی برای شرکت در مزایده می بایست فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و به انضمام کپی کارت ملی و کپی شناسنامه و تضمین شرکت در مزایده و فرم شرایط مزایده را  در پاکت در بسته با ذکر مشخصات خود شامل نام و شماره تماس و موضوع  مزایده با قید کلمه مزایده در پشت پاکت، تحویل واحد دبیرخانه شرکت نماید .در صورتیکه متقاضی شخصیت حقوقی باشد ارائه آخرین آگهی تغییرات شرکت الزامی است.

زمان بازدید از تاریخ انتشار آگهی لغایت 99/10/01 بجز روزهای پنج شنبه و جمعه بوده و تحویل کلیه پیشنهادات در پاکات دربسته و مهر و موم شده صرفا در ساعات 9 لغایت15 روز سه شنبه  99/10/01 لغایت روز پنج شنبه  مورخ 99/10/05 به واحد دبیرخانه یا حراست شرکت  به آدرس محل بازدید تحویل گردد. بدیهی است پیشنهاداتی که بعد از تاریخ اعلام شده واصل شود قابل قبول نخواهد بود.

مزایده گزار در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات اختیار تام داشته و در تعیین برنده مزایده با رعایت صرفه و صلاح شرکت اتخاذ تصمیم خواهد نمود و هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

محل دریافت اسناد مزایده و بازدید تجهیزات موضوع مزایده ، پونک بلوار شهید مخبری خیابان شهید افخمی جنوبی خیابان شهید حیدری مقدم پلاک 21 می باشد.

متقاضی مکلف است در پشت پاکت دربسته ی  پیشنهاد قیمت ، مشخصات حقیقی/حقوقی ، آدرس، شماره تماس و موضوع  مزایده با قید کلمه مزایده را قید نماید.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ اعلام نتیجه برای انجام معامله حاضر شود در غیر اینصورت تضمین برنده مزایده به نفع شرکت کارسازی و برنده بعدی جایگزین وی خواهد شد.

پیشنهادهایی که فاقد مهر و امضاء یا اثر انگشت ، مبهم ،  مشروط، مخدوش یا بدون تضمین باشند ،یا  بعد از انقضای مدت مقرر واصل شوند مورد تایید نبوده و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاکات حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان مهلت ارائه پیشنهادات ، به صورت غیر حضوری بازگشایی و نتایج اعلام خواهد شد.

برنده مزایده متعهد می گردد کل مبلغ پیشنهادی را قبل از تحویل تجهیزات به حساب مزایده گزار واریز نماید.

هزینه انتقال تجهیزات از محل شرکت مزایده گزار به عهده برنده ی مزایده می باشد.

برنده مزایده می بایست در زمان تحویل اجناس مورد مزایده  در محل شرکت مزایده گزار از سالم بودن آنها  اطمینان حاصل نماید، در غیر این صورت شرکت مزایده گذار هیچ تعهدی در قبال خرابی مودم ها ندارد.

 
 

 
١٦:١٣ - 1399/09/25 / کد خبر: ١٣٢٧ / تعداد بازدید: 198