دوشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٤ |     |    انگلیسی
 
ایرانیان نت
مزایده
مزایده حق تقدم استفاده نشده ، واگذاری از طریق مزایده عمومی.
(1393/12/26)
ایرانیان نت
مهندس باقری مدیرعامل ایرانیان نت در نشست تخصصی بررسی چالش ها و فرصت های همکاری در توسعه زیرساخت پهن باند ثابت کشور سخنرانی کرد. متن سخنرانی ایشان دراین نشست تخصصی درج می گردد.
(1393/12/26)
خدمات و محصولاتفرصت های سرمایه گذاری مرکز دانشارتباط با مشتریانهمکاری باما
حقوق این سایت متعلق به ایرانیان نت میباشد. انگلیسی